Urtegaarden, Liljekonval duftolie, 10 ml Forstør

Urtegaarden, Liljekonval duftolie, 10 ml

205170

-

Liljekonval duftolie, 10 ml, Urtegaarden,
Duftstoffer.

Flere detaljer

49,00 kr

Varebeskrivelse

Naturlige og/eller naturidentiske aromatiske duftstoffer.

Velegnet som duft i kosmetik og duftlamper.

Ingredienser

Brugsanvisning og anvendelse

Fare: Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt skylningen. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Opbevaring

Opbevares tillukket samt utilgængeligt for børn.

Anmeldelser

Vær den første til at anmelde dette produkt

Skriv en anmeldelse (Spørgsmål her vil ikke blive besvaret)

Urtegaarden, Liljekonval duftolie, 10 ml

Urtegaarden, Liljekonval duftolie, 10 ml

Liljekonval duftolie, 10 ml, Urtegaarden,
Duftstoffer.