Urtegaarden, Musc veg. duftolie, 10 ml Forstør

Urtegaarden, Musc veg. duftolie, 10 ml

205180

-

Musc veg. duftolie, 10 ml, Urtegaarden,
Duftstoffer.

Flere detaljer

49,00 kr

Varebeskrivelse

Naturlige og/eller naturidentiske aromatiske duftstoffer. Indeholder appelsinolie ØKO.

Velegnet som duft i kosmetik og duftlamper.

Ingredienser

Brugsanvisning og anvendelse

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Undgå udledning til miljøet.

Opbevaring

Opbevares tillukket samt utilgængeligt for børn.

Anmeldelser

Vær den første til at anmelde dette produkt

Skriv en anmeldelse (Spørgsmål her vil ikke blive besvaret)

Urtegaarden, Musc veg. duftolie, 10 ml

Urtegaarden, Musc veg. duftolie, 10 ml

Musc veg. duftolie, 10 ml, Urtegaarden,
Duftstoffer.