Urtegaarden Orchide Duftolie 10 ml Forstør

Urtegaarden, Orchidé duftolie, 10 ml

205186

-

Orchidé duftolie, 10 ml, Urtegaarden,
Duftstoffer.

Flere detaljer

49,00 kr

Varebeskrivelse

Naturlige og/eller naturidentiske aromatiske duftstoffer. Indeholder bergamotolie ØKO.

Velegnet som duft i kosmetik og duftlamper.

Ingredienser

Brugsanvisning og anvendelse

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Opbevaring

Opbevares tillukket samt utilgængeligt for børn.

Anmeldelser

Vær den første til at anmelde dette produkt

Skriv en anmeldelse (Spørgsmål her vil ikke blive besvaret)

Urtegaarden, Orchidé duftolie, 10 ml

Urtegaarden, Orchidé duftolie, 10 ml

Orchidé duftolie, 10 ml, Urtegaarden,
Duftstoffer.